Aanvraag speelstraten

Bij de jeugddienst kan je een aanvraag indienen (tot 30/04) om je straat te laten inrichten als ‘speelstraat’ tijdens de maanden juli en augustus en dit voor maximaal 3 aaneensluitende weken. Dat houdt in dat je straat wordt afgezet met een tijdelijke signalisatie en enkel toegankelijk is voor buurtbewoners, zodat kinderen er zich vrij kunnen bewegen. Denk eraan dat voertuigen die niet toebehoren aan de bewoners van het afgesloten gedeelte van de straat, steeds achtergelaten moeten worden buiten de afgebakende zone van de speelstraat! Lees hier het volledige reglement speelstraten stad Hasselt. Interesse? download hier het aanvraagformulier speelstraten en mail het naar de jeugddienst via jeugd@hasselt.be.  Alle aanvragen die voldoen aan de voorwaarden* , worden opgenomen voor de volgende stappen in de procedure.

stap 2: stemming speelstraten
De mening van alle bewoners van het desbetreffende gedeelte van de straat wordt bevraagd. De jeugddienst stuurt een enquête aan alle gezinshoofden. Minstens 75% van de gezinshoofden moet een goedkeuring geven opdat de straat een speelstraat kan worden.

stap 3: bekendmaking beslissing
De jeugddienst verwerkt alle gegevens. Om een speelstraat te worden zijn er 75% JA stemmen van buurtbewoners nodig, alsook goedkeuring van de verkeerswinkel en het college van burgemeester en schepenen. Degenen die zich als contactpersonen opgeven voor de speelstraat worden gecontacteerd over de beslissing.

Wie mag in een speelstraat?
In een speelstraat is verkeer niet toegestaan. Voertuigen die niet toebehoren aan de bewoners van de straat moeten steeds achtergelaten worden buiten de door de hekken afgebakende zone. (dus geen doorgaand verkeer van leveranciers, familie op bezoek, verpleegster op huisbezoek, vuilniswagen, verkeer naar vrije beroepen zoals dokter, advocaat, onthaalmoeder, …). Een oplossing kan zijn dat slechts een gedeelte van de straat speelstraat wordt.

Wie zorgt voor een goed beheer?
Per straat geef je 5 contactpersonen op.
Deze personen staan in voor het plaatsen en wegnemen van de hekken en houden toezicht op de straat. De contactpersonen zijn de aanspreekpunten voor zowel het stadsbestuur als de buurtbewoners. 

De straat moet tijdens de voorziene periode elke dag tijdens dezelfde uren worden afgesloten (ten vroegste vanaf 09u tot uiterlijk 21u).
 

Controle

De jeugddienst organiseert steekproeven om te controleren of de hekken op juiste tijdstippen geplaatst en weggehaald worden. Bij het vaststellen van een overtreding, nemen we contact op met de verantwoordelijken. Bij een 2de overtreding, stuurt het stadsbestuur een aangetekend schrijven naar de verantwoordelijken en kan de straat het jaar nadien geen aanvraag doen voor een speelstraat.